Yhdistys
Johtokunta
Pöytäkirjat
Säännöt

Pohjolan Mehiläishoitajat ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjolan Mehiläishoitajat ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n jäsenenä ja sen toimintaperiaatteita noudattaen mehiläishoitotaidon kehittäminen ja mehiläistalouden edistäminen toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1)järjestää esitelmätilaisuuksia, kursseja ja opintoretkiä sekä muuta neuvonta- ja virkistystoimintaa,

2)osallistuu näyttelyihin ja messuihin mehiläishoitoa ja -tuotteita esittelevillä osastoillaan, ja harjoittaa muutakin valistustoimintaa,

3)tekee aloitteita mehiläistalouden kehittämiseksi,

4)pitää yhteyttä paikallisiin maataloudellisiin järjestöihin,

5)edistää mehiläistalouden tutkimusta ja tautitarkkailua,

6)kerää alaan liittyviä tilastotietoja toiminta-alueeltaan sekä

7)harjoittaa muuta edellä sanottuun verrattavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräystä. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa mehiläishoitoa harrastava henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka suostuu noudattamaan näitä säääntöjä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa. Varsinaisten ja kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää johtokunta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksen tai mehiläishoitoalan hyväksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä.

4 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu ja kannattajajäseniltä kannatusmaksu, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5 § JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistylaissa säädetyllä tavalla, mutta on velvollinen suorittamaan kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta niin päätää tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii johtokunnalta.

Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistylaissa tai näissä säännöissä määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

7 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,

2)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

4)käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,

5)esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

6)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,

2)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

4)määrätään yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,

5)päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,

6)hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,

7)määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkio,

8)valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja,

9)suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali,

10)valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjeellisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai neljätoista (14) päivää ennen kokousta Suomen Mehiläishoitajain Liiton julkaisemassa lehdessä tai jossakin paikallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

10 § JOHTOKUNTA

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta voi lisäksi nimetä rahastonhoitajan ja muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

11 § JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos kaksikolmasosaa (2/3) johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava kaikille johtokunnan jäsenille.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan.

12 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastukseen perustuva kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa.

13 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä sihteerin tai johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

Johtokunta voi määrätä sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta 14 §:ssä määrätään. Yhdistyksen varat on sen purkautuessa käytettävä mehiläistalouden edistämiseen sen toiminta-alueella purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.